Skip to content

Rendement Private Equity

In de wereld van investeringen staat Private Equity bekend als een sector waarin aanzienlijke rendementen kunnen worden behaald. Hoewel het waar is dat de gemiddelde rendementen van Private Equity fondsen vaak veel hoger liggen dan in andere investeringsmarkten, is het belangrijk om te begrijpen dat er materiële verschillen bestaan tussen de prestaties van deze fondsen. Sterker nog, de verschillen in de  (effectief rendement) van Private Equity investeringen zijn veel groter dan in andere alternatieve investeringsmarkten. Zoals onderstaande figuur laat zien is het verschil in effectief rendement tussen de slechtste en beste 25% fondsen in Private Equity 18,4%, ten opzichte van 5,6% in Private Debt en 11,4% in vastgoed. Tussen de best presterende en de minst presterende Private Equity fondsen zit dus al snel een factor 3 aan rendementsverschil.

Effectief rendementsverschil tussen de slechtste en beste 25% fondsen in Private Equity, Private Debt en vastgoed.

Effectief rendementsverschil tussen de slechtste en beste 25% fondsen in Private Equity, Private Debt en vastgoed

Verschillende interne en externe factoren zijn van invloed op het van een Private Equity investering.

Rendement van een Private Equity investering – Interne factoren

Er zijn verschillende interne (kwalitatieve) factoren, met als belangrijkste: (i) toegevoegde waarde / operationele verbetering na investering; (ii) scherpe aankoopprijs; en (iii) mate van gebruik van .

Zo zit er veel verschil in hoe Private Equity partijen in staat zijn om operationele verbeteringen door te voeren. Operationele verbetering houdt in dat efficiëntere processen en procedures worden geïdentificeerd en geïmplementeerd, met als doel kostenverlaging, verhoogde productiviteit en betere prestaties. Sectorkennis en focus zijn cruciaal om maximale toegevoegde waarde in de operatie te kunnen leveren. Uiteraard is ook de aankoopprijs van grote invloed op het rendement. De betere Private Equity partijen hebben een sterke sourcingstrategie, voornamelijk gedreven door een sterk netwerk van ondernemers en adviseurs om zo tot exclusieve deals te komen, een onderscheidende propositie op basis van toegevoegde waarde waardoor relatief gunstige voorwaarden kunnen worden bedongen, en een hoge mate van sectorkennis waardoor deze partijen in staat zijn risico’s en kansen beter in te prijzen zijn ten opzichte van de concurrentie. Deze factoren maken dat de Private Equity fondsen met een goede sourcing strategie simpelweg beter inkopen. Tot slot is leverage van invloed. Door gebruik te maken van geleend geld kunnen Private Equity-investeerders hun rendement vergroten, het geleende geld dient als hefboom op de eigen investering.

De operationele verbeteringen drijven uiteraard winstverbetering maar drijven, in combinatie met een scherpe aankoopprijs, ook multiple expansie. Hetgeen betekent dat de multiple waarvoor een bedrijf verkocht wordt hoger is dan de multiple waarvoor het gekocht is. Een andere belangrijke factor die multiple expansie drijft is een bekende Private Equity strategie:  Het kopen van een bedrijf als platforminvestering en vervolgens groei realiseren door gerichte acquisities van kleinere marktspelers tegen lagere multiples. Dit kan de algemene multiple, en daarmee de waarde van het bedrijf, verhogen.

Rendement van een Private Equity investering – Externe factoren

Echter, er zijn ook externe factoren (marktomstandigheden) die voor multiple expansie kunnen zorgen. Factoren zoals economische omstandigheden, rentestanden en het investeringsklimaat kunnen van invloed zijn op het rendement van Private Equity-investeringen.

Het realiseren van een succesvol rendement in Private Equity is een complexe aangelegenheid die afhankelijk is van een veelvoud aan interne en externe factoren. Dit is de reden waarom er zulke grote variaties bestaan in de prestaties van verschillende fondsen. Het vereist een diepgaande kennis van de markt, expertise in het identificeren van kansrijke investeringsmogelijkheden en de ervaring om al deze elementen effectief samen te brengen. Als één factor achterblijft, kan dat direct van grote invloed zijn op het rendement.

Dit is de reden waarom er zulke grote variaties bestaan in de prestaties van verschillende fondsen. Het vereist een diepgaande kennis van de markt, expertise in het identificeren van kansrijke investeringsmogelijkheden en de ervaring om al deze elementen effectief samen te brengen.

De “gunstige” externe factoren van de afgelopen 15 jaar

In de afgelopen 15 jaar hebben centrale banken de rente laag gehouden om de economie te stimuleren. Daarnaast hebben ze obligaties opgekocht om nieuw gecreëerd geld in omloop te brengen, een proces dat bekend staat als “Quantitative Easing” (QE). Nu er veel geld in omloop was terwijl de rente historisch laag was liepen de waarderingen van aandelen in de publieke en op. Dit waren tenslotte de enige markten waar nog een bepaald rendement kon worden behaald. 

Bron: Morgan & Stanley Research

Bron: Tradingeconomics.com | European Central Bank

Over de afgelopen 10 jaar heeft ook de Private Equity markt dus ook een sterke waardestijging laten zien. Maar de voornaamste redenen voor deze waardestijging zijn veranderd. Zoals onderstaande grafiek laat zien waren van 2000 tot 2007 leverage en de leverage nog goed voor 50% van de waardestijging, tegen een halvering daarvan in de periode 2008 tot 2018. Waardestijging door operationele verbeteringen groeiden met 10 procentpunten. Het meest opvallend is dat er sprake was van meer dan een verdubbeling van de multiple expansie in 2008-2018 ten opzichte van 2000 tot 2007.

Multiple expansie is gedeeltelijk het resultaat van de interne factoren, maar gedeeltelijk ook het resultaat van externe factoren. Door de invloed van deze gunstige externe factoren, zijn er een zekere hoeveelheid aan Private Equity fondsen die een goed rendement hebben behaald als gevolg van de positieve marktomstandigheden en in mindere mate als gevolg van hun toegevoegde waarde en .

Het inschatten van wat het verwachte rendement van een toekomstig fonds wordt op basis van het historische rendement bepaald. Het vereist derhalve een grondig begrip van de waardeontwikkeling van de portfolio’s van de historische fondsen. Dit is een complexe aangelegenheid, waarbij de kunst van succesvolle fondsselectie ligt in het zorgvuldig beoordelen van in hoeverre het historische rendement  daadwerkelijk een resultaat is van de toegevoegde waarde van het betreffende Private Equity huis.

De toekomstverwachting: minder “gunstige” externe factoren

Met de huidige stijging van de rentestanden zal het voor Private Equity fondsen meer aankomen op hun eigen kwaliteiten, kennis, kunde en inzicht om een goed rendement te behalen. Het biedt ook kansen. De hogere rente leidt tot lagere waarderingen en een toenemende behoefte aan toegevoegde waarde en operationele verbeteringen. De Private Equity fondsen die dit al jaren als kernonderdeel van hun investeringsstrategie hebben, ervaren een groot concurrentievoordeel. In de komende jaren zal het kaf van het koren gescheiden worden.

Lees meer over de Altix aanpak