Skip to content

Private Equity professionals

Altix is met haar ervaren team van Private Equity professionals in staat om de best presterende private equity fondsen te identificeren en te selecteren voor haar investeerders. De essentie van goede fondsselectie is het op portfolio niveau begrijpen van de investeringsstrategie van elk afzonderlijk bedrijf om zo tot een beoordeling te komen in hoeverre het rendement gedreven is door interne versus externe factoren. Dit verhoogt de voorspellende waarde van het track record van het betreffende Private Equity huis. Het feit dat het Altix team zelf jarenlang in Private Equity heeft gewerkt stelt hen in staat die afweging zo nauwkeurig mogelijk te maken. Het Altix fondsselectie proces kent vier stappen.

De essentie van goede fondsselectie is het op portfolio niveau begrijpen van de investeringsstrategie van elk afzonderlijk bedrijf om zo tot een beoordeling te komen in hoeverre het rendement gedreven is door interne versus externe factoren. Dit verhoogt de voorspellende waarde van het track record van het betreffende Private Equity huis.

1. Ons netwerk

Altix heeft toegang tot een netwerk van meer dan 150 Pan-Europese en Nederlandse Private Equity fondsen. Altix heeft toegang dankzij:

  • Jarenlange ervaring van het Altix team in Private Equity, M&A en Banking;
  • Continue dialoog met de relevante Private Equity fondsen ;
  • Verandering van de fondswerving-dynamiek. Private Equity partijen focussen zich steeds meer op het verbreden van hun investeerders-basis. Zo worden niet uitsluitend meer traditionele partijen als pensioenfondsen als interessante kapitaalverstrekkers gezien; en
  • De grote verscheidenheid en het ondernemende karakter van de investeerdersbasis van Alt.1. Dit kan mogelijkheden bieden voor kennis- en netwerkuitwisseling tussen investeerders en de Private Equity fondsen.

2. Screening

De eerste stap in het fondsselectie-proces door Altix vindt plaats op basis van een aantal basiscriteria om te onderzoeken of er een fit bestaat met de investeringsstrategie van Altix. Hierbij kijkt Altix naar factoren als geografie, het type fonds, de fondsomvang en de prestaties. Daarnaast monitort Altix continu de fondswerving cycli van alle relevante Private Equity fondsen. De fondsen die door deze eerste screening fase komen en waar allocatie mogelijk is, zullen worden onderworpen aan ons eigen 4T-Framework.

Altix fondsselectie

3. Due Diligence

Altix selecteert de Private Equity fondsen waarin zij investeert aan de hand van haar 4T-Framework, gericht op Track Record, Team, Tactics en Terms. Dit zijn de vier essentiële onderwerpen waarmee de verwachte prestaties van Private Equity fondsen zo goed mogelijk in kaart kunnen worden gebracht.

Track record

Altix onderzoekt het track record van fondsen waarin zij mogelijk gaat investeren. Daarbij doorgrondt zij wat de drijvers zijn geweest van het track record. Zo beoordeelt Altix of interne factoren als een buy&build strategie, een lage aankoopprijs of operationele verbeteringen hebben bijgedragen. Daarvoor voert Altix een kwantitatieve en kwalitatieve analyse uit op portfoliobedrijf niveau. Deze analyse bepaalt per portfolio bedrijf de belangrijkste drijvers van waardecreatie..

Verder kijkt Altix of het team in het verleden heeft laten zien de investeringsstrategie succesvol uit te hebben gevoerd, specifiek ook tijdens verschillende economische conjuncturen. Hier kijkt Altix bijvoorbeeld naar wat de prestaties in het verleden zijn geweest en hoe die zich verhouden tot andere, vergelijkbare fondsen. Een belangrijk aspect hierbij is of de algemene rendementen van het fonds worden gedreven door een klein aantal zeer sterk presterende bedrijven in combinatie met een aantal afschrijvingen, of juist door een portefeuille die over de breedte een goed en stabiel rendement heeft laten zien. Daarnaast kijkt Altix ook specifiek naar de snelheid van het alloceren van kapitaal en behoedzaam gebruik van schuldfinancieringen.

Team

De teams achter Private Equity fondsen zijn cruciaal voor het succes van deze fondsen aangezien zij uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de investeringsbeslissingen en waardecreatie plannen. Altix maakt dan ook uitgebreide analyses van de mensen die betrokken zijn bij de betreffende Private Equity fondsen. Zo wordt onder andere gekeken naar de omvang van het team, de capaciteit en de samenstelling. Altix let daarbij specifiek op welke expertises aanwezig zijn en of dit past bij de investeringsstrategie van het fonds. Ook continuïteit en stabiliteit van het team zijn een belangrijk onderdeel van de evaluatie. Altix kijkt dan bijvoorbeeld naar hoe lang het team al bij elkaar is, of er significant verloop is geweest. Ook kijkt Altix specifiek onder welke voorwaarden de betrokkenen verbonden zijn aan het Private Equity fonds om te evalueren of de teamleden zelf – naar eigen draagkracht – ook investeren in het Private Equity fonds.

Altix 4T famework

Tactics

Een goede investeringsstrategie (de “Tactics”) van een Private Equity fonds moet zowel duidelijk gedefinieerd zijn in markten en sectoren met potentie, als ook voldoende onderscheidend zijn ten opzichte van andere Private Equity fondsen. Er moet ook een duidelijk fit zijn tussen de expertises van het team en de gekozen investeringsstrategie. Daarnaast let Altix bij de beoordeling van Tactics op consistentie van de strategie van het Private Equity fonds. Zit er een duidelijke lijn in de investeringen of wijken deze juist af. Heeft het fonds een onderscheidende positionering, een sterke marktbenadering, en is het in staat gebleken waarde toe te voegen aan hun portfoliobedrijven. Daarnaast wordt gekeken naar aanwezige sectorfocus en -kennis, de (beoogde) spreiding en het risicoprofiel van de portefeuille.

Terms

Bij de beoordeling van de “Terms” let Altix op de voorwaarden waaronder zij kan investeren in het fonds. Belangrijk hierbij is in hoeverre de voor-waarden voldoen aan de marktstandaarden. Ook let Altix op welke type “carried” regeling geldt, hoe de beheervergoeding is opgebouwd, hoe het toe-gezegd kapitaal wordt gebruikt en wat de investeringsduur is.

 

Selectie

Op basis van het selectieproces wordt een finale investeringsopinie opgesteld. Deze wordt voorgelegd aan het Altix investeringscommittee bestaande uit Karlijn Juttmann, Cesco van der Vliet en Tom Boersma.