Skip to content

SFDR-verklaring

Altix B.V. is een “financiëlemarktdeelnemer” in de zin van artikel 2 Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (de SFDR).

Duurzaamheidsrisico’s en de integratie ervan in beleggingsbeslissingen

Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch-, sociaal of governance gebied (ESG) die, indien ze zich voordoet, een mogelijk of werkelijk materieel negatief effect kan hebben op de waarde van de belegging (artikel 2, lid 22, van de SFDR). Duurzaamheidsrisico’s kunnen een op zichzelf staand risico vormen of indirect een negatief effect hebben op het algehele portefeuillerisico, waaronder marktrisico’s, liquiditeitsrisico’s, kredietrisico’s of operationele risico’s. De beoordeling van duurzaamheidsrisico’s zijn geïntegreerd in het beleggingsbesluitvormingsproces van Altix. Daarnaast worden de beleggingen hierop periodiek gescreend zoals beschreven in het beleggingsbeleid en -proces van Altix.

Ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

Beleggingen kunnen ongunstige gevolgen hebben op duurzaamheidsfactoren. Zo kunnen beleggingen bijvoorbeeld in negatieve zin bijdragen aan klimaatverandering of verlies van biodiversiteit. Altix neemt zulke ongunstige gevolgen nog niet mee bij haar beleggingsbeslissingen. De reden hiervoor is dat Altix ook belegt in een aantal Private Equity fondsen waarvoor op dit moment onvoldoende informatie beschikbaar is om alle negatieve effecten van beleggingsbeslissingen te kunnen meewegen en daarover te kunnen rapporteren in lijn met de eisen van de duurzaamheidswetgeving. Indien in de toekomst de beschikbaarheid van deze informatie verbetert, zal Altix opnieuw beoordelen of negatieve effecten zoals voorgeschreven door de wet kunnen worden meegewogen bij het nemen van haar beleggingsbeslissingen.

Beloningsbeleid

Altix ontvangt als beheerder een eenmaligeToetredingsvergoeding en een jaarlijkse Beheer-vergoeding die afhankelijk is van het toegezegde kapitaal van de investeerder. Altix ontvangt geen prestatie gerelateerde beloningen. Omdat risicobeheer – waaronder het beheersen van duurzaamheidsrisico’s – deel uitmaakt van het investerings- en selectiebeleid, zorgt Altix ervoor dat het nemen van risico’s, wordt ontmoedigd en voorkomen