Skip to content

Algemeen

Momenteel laten wij alleen investeerders toe met een Nederlands paspoort, woonachtig in Nederland en met een Nederlandse belastingsplicht. Dit zodat wij je optimaal kunnen helpen met alles wat je nodig hebt.
Wanneer je investeert in Private Equity word je aandeelhouder van private bedrijven die niet verhandeld worden op een publieke beurs. Hierdoor is het moeilijker om een belang te verhandelen. Daar staat tegenover dat Private Equity historisch gezien een hoger rendement heeft behaald dan aandelen op een beurs en dat resultaten minder afhankelijk zijn van beurssentimenten.
100.000 euro per fonds. Wij verwachten dit in de toekomst te kunnen verlagen. Nog even geduld…
De typische duur van een fonds is circa 12 jaar, gelijk aan de loopduur van de fondsen waaraan het Altix fonds het geld ter beschikking stelt. Wel handig om te weten dat Private Equity fondsen geld direct terugstorten als er een verkoop wordt gedaan. Dit betekent dat je vaak al na 5 jaar de eerste rendementen mag verwachten. Zie de fondsdocumentatie voor de fonds specifieke gegevens.<br />
Dit is niet mogelijk. Wanneer je dit toch wilt, zul je zelf een koper moeten vinden voor je belang. Altix kan hier eventueel bij helpen, maar geeft geen garanties voor het vinden van een koper. Het is niet ongebruikelijk dat een dergelijke verkoop tegen een korting plaatsvindt ten opzichte van de waarde van jouw investering.
Het minimale bedrag wat je direct moet inleggen zal altijd 100.000 euro bedragen. Het precieze bedrag hangt uiteindelijk af van de hoogte van jouw investering in Altix en hoeveel bedrijven de onderliggende private equity fondsen al hebben gekocht op moment dat jij instapt. Zie de fondsdocumentatie voor meer informatie.
Gewoonlijk duurt het circa 4 tot 5 jaar alvorens de private equity fondsen het geld hebben geïnvesteerd.
Nee, dit is niet mogelijk. Door te investeren in private equity via Altix, wordt jouw geld beschikbaar gesteld aan ervaren private equity fund manager die de beslissingen maken waarin het geld wordt geinvesteerd. Private Equity fondsen hebben regels over hun investeringsbeleid, waarin bijvoorbeeld wordt besproken in welke sector en geografische regio het fonds zal investeren.
Private Equity fondsen vragen een minimale inleg van soms meerdere miljoenen euro's. Door jouw geld te bundelen met dat van andere investeerders kunnen we jou toegang verschaffen tot deze fondsen. Additioneel kunnen we door het bundelen er ook voor zorgen dat je met jouw geld gespreid investeert in meerdere private equity fondsen.

Fondsselectie

Altix investeert in gerenommeerde Private Equity fondsen actief in Europa. Deze fondsen kunnen zich richten op een bepaalde sector zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg of technologie, of op een bepaalde situatie zoals groeikapitaal of herstructurering.
Altix selecteert fondsen op basis van haar 4T-framework, waarbij wordt gekeken naar het Team, Tactics, Track record en Terms. De Altix teamleden kennen en volgen deze fondsen al jaren door hun jarenlange ervaring in de markt. Zie de "Hoe werkt het" pagina voor meer details.
Altix hecht naast het behalen van een goed rendement ook aan een duurzame manier van investeren, waarbij wordt gestreefd naar duurzame waardecreatie waarbij ook rekening wordt gehouden met milieu en maatschappij. De fondsen waarin wij investeren hebben hier een (ESG) beleid over opgesteld. Daarnaast zullen wij hier in onze selectie rekening mee houden. Geen enkel fonds waar we in investeren, zal investeren in bedrijven actief in de wapenindustrie of waarbij mensen rechten worden geschonden. Daarnaast is een deel van onze fondsen als impactfonds te bestempelen en zullen de bedrijven waarin deze fondsen investeren een positieve impact op de maatschappij of het milieu hebben door een of meerdere SDGs (doelen voor een betere wereld) na te streven.

Juridisch en Fiscaal

Investeren in private equity fondsen via een fund of funds hebben een hoog risico. Investeerders die het zich niet kunnen veroorloven om hun gehele inbreng te verliezen, zouden niet moeten investeren. Potentiële investeerders moeten de risicowaarschuwingen en de informatie betreffende het fonds op het platform goed bestuderen. De waarde van een investering kan zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers hun originele inbreng kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Een belegging in een fonds of beleggingsvehikel is niet hetzelfde als een deposito bij een bankinstelling.
In het geval van een faillissement van Altix zal het door Altix beheerde fonds gewoon blijven bestaan. Altix kan in dat geval als bestuurder van het fonds worden ontslagen.
Altix is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (de "AFM") onder het zogenaamde de minimis-regime van artikel 2:66a van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de “Wwft) van de AIFMD. Dat brengt met zich mee dat de AFM geen toezicht houdt op Altix afgezien van het houden van toezicht op de naleving van de Wwft en de Sanctiewet.
Door de manier waarop onze fondsen gestructureerd zijn met een coöperatie, is het mogelijk om deelnemingsvrijstelling te krijgen, ook als uw aandeel in het fonds kleiner is 5%.
Nee. Vanwege wet- en regelgevining adviseert Altix niet over investeringen van individuele klanten/investeerders in de Altix fondsen.

Kosten

Investeerders in fondsen van Altix betalen (indirect) twee vergoedingen, een vergoeding aan Altix en een vergoeding aan de private equity fondsen. Voor Altix bestaat dit uit de oprichtingskosten en de jaarlijkse vergoeding. De onderliggende private equity fondsen krijgen een jaarlijkse vergoeding, als ook een winstdeling wanneer er een goed rendement wordt behaald voor de investeerders in het fonds, dit noemen we "Carried Interest".
De management fee kosten worden betaald uit de commitment van jou als investeerder. Je hoeft dus niet apart geld over te maken.
De startup kosten worden bij de initiele investering door Altix in rekening gebracht bovenop het te investeren bedrag. De jaarlijkse management vergoeding wordt betaald uit het geinvesteerde vermogen voor de eerste 5 jaar. Voor de resterende periode wordt deze verrekend met eventuele opbrengsten.

Jargon

Geïnvesteerd kapitaal is het deel van het gecommitteerde kapitaal dat daadwerkelijk geïnvesteerd is door de Private Equity fondsen. Private Equity fondsen roepen delen van het gecommitteerde kapitaal van de investeerders pas op wanneer ze de investeringen daadwerkelijk doen.
Een fund of funds is een beleggingsfonds dat in andere beleggingsfondsen belegt. Het biedt beleggers een eenvoudiger en meer gediversifieerde manier om te beleggen in verschillende activaklassen en sectoren zonder zelf afzonderlijke beleggingen te hoeven selecteren.
Coöperaties hebben een collectief doel met een zakelijke basis. De leden, bij Altix de investeerders, bundelen hun kapitaal om gezamenlijk te investeren met als doel waardecreatie voor alle leden.
Carried interest is een manier waarop beheerders van private equity fondsen worden beloond voor hun investeringsprestaties. Het is een deel van de winst dat ze ontvangen nadat de beleggers hun investering hebben terugverdiend, meestal als een percentage van de totale winst (marktconform is 20%). Carried interest wordt meestal uitgekeerd aan de beheerder nadat een bepaalde interne rate of return is bereikt (meestal 8% per jaar voor de geldverschaffer in het fonds).
Een oproep aan de investeerders in een beleggingsfonds om kapitaal te storten. Investeerders zijn verplicht om aan de oproep te voldoen, volgens de voorwaarden van hun beleggingsovereenkomst.
Het bedrag dat jij committeert aan het fonds waarin jij investeert. Private Equity fondsen roepen delen van het gecommitteerde kapitaal van de investeerders pas op wanneer ze de investeringen daadwerkelijk doen. Dit doen ze via Capital Calls. Dit betekent dat een investeerder in Altix vaak niet het gehele gecommitteerde kapitaal in een keer hoeft te storten maar dit gespreid kan doen.